Herb Miasto Jordanów

PLATFORMA INFORMACYJNO-PŁATNICZA

JORDANÓW

Projekt współfinansowany z środków Unijnych

Zgodnie z art. 13 RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) informujemy, że:

  1. Administratorem Danych Osobowych jest Miasto Jordanów reprezentowane przez Burmistrza Miasta Jordanowa z siedzibą przy ul. Rynek 1, 34-240 Jordanów. Z administratorem – można skontaktować się poprzez adres email miasto@jordanow.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora; 
  2. Administrator – Miasto Jordanów wyznaczyło inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email inspektor@cbi24.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych;
  3. dane osobowe przetwarzane będą w celu udziału w dialogu społecznym i nie będą udostępniane innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda; 
  4. dane osobowe będą przechowywane na czas nieokreślony; 
  5. podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w dialogu społecznym; 
  6. informujemy o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;
  7. informujemy o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  8. informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  9. pracownicy przetwarzający dane osobowe nie korzystają z mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania.